Pravidla 2024

Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
Závodníci se mohou účastnit závodu pouze ve své věkové kategorii (dle roku narození).

Účastníci mladší 18 let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Běžci do 15 let se mohou dospělých běhů zúčastnit pouze s dospělým doprovodem, který s nimi poběží na trati, a s uhrazeným startovným. K tomu je rovněž potřeba při vyzvednutí startovního čísla doložit potvrzení od zákonného zástupce.

Běžci mladší 10 let, kteří by chtěli běžet dospělý závod, se řeší individuálně s pořadateli.

Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.

Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.

Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.

Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout den před konáním závodu (místo bude upřesněno v propozicích a v den závodu v zázemí startu a cíle, v registračním stanu.

Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.

Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.

Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky. Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať. Pořadatel závodu neručí za odložené věci.